Forretningsbetingelser

Produkter og ydelser


itpilot udbyder domænenavne, webhosting, online-disk, online backup og andre relaterede produkter for både virksomheder og privatpersoner.

Nærværende betingelser gælder for alle produkter og tjenester, som itpilot ApS leverer. 

Abonnoment på webhosting, mail-hoteller, serverhosting mm.


Kunden er personligt ansvarlig for lovligheden af materialet på itpilots servere. Der vil ikke blive tilladt nogen forekomst af ulovlige, stødende eller uetisk materiale på vores webservere.

itpilot forbeholder sig eneret til at definere, om materialet er af en uacceptabel karakter - itpilot kan opsige et abonnement uden varsel, i sådanne tilfælde er itpilot ikke er ansvarlig for tab, dette måtte medføre.

Abonnementer må ikke anvendes til at udsendelse af spam - i sådanne tilfælde vil abonnementer blive opsagt øjeblikkeligt, og kunden vil blive holdt ansvarlig for eventuelle omkostninger, der kan være påført itpilot. itpilot forbeholder sig ret til egenrådigt at definere, om kundens e-mail udsendelser har karakter af at være spam.

itpilot tager ikke ansvar for at teste eller sikre kunders applikationer og scripts på kundens webhotel, medmindre der foreligger konkret aftale herom. Scripts og applikationer må ikke belaste serverens ressourcer unødigt. Det er ligeledes alene kundens eget ansvar at holde sine scripts og applikationer sikre og opdaterede, medmindre itpilot har forpligtet sig til at varetage dette. Misbruges kundens webhotel af udefrakommende på grund af en sårbarhed i kundens scripts eller applikationer, er det alene kundens ansvar.

itpilot forbeholder sig ret til at lukke webhotellet midlertidigt eller permanent som følge af ovenstående. Dette vil ske uden varsel, og kunden kan opkræves en afgift for trafikforbruget eller øvrige udgifter direkte forårsaget af misligholdelsen. itpilot forbeholder sig ret til suverænt at afgøre, om overtrædelse af ovenstående regler har fundet sted.

Hos itpilot er trafik generelt fri, hvilket betyder, at der er betalt en afgift for mængden af data til og fra kundens abonnement. Dog under forudsætning af en normal trafikafvikling, der ikke forstyrrer trafikken for andre kunder.

itpilot bestræber sig på at sikre adgang til og fra kundens abonnement 24 timer i døgnet. Dog kan driftsstop af kort varighed forekomme som følge af bl.a., opgradering eller vedligeholdelse af vores it-systemer.

Ved opsigelse af abonnementet for Online Backup og Online Disk eller andre abonnementer, der kræver installation af klient-komponenter, er kunden forpligtet til at afinstallere den medfølgende klientsoftware på de systemer, som komponenterne måtte være installeret på.

Det er kundens eget ansvar at konfigurere og sikre, at backup jobs omfatter de filer / mapper, der ønskes backup af. Kunden har også selv ansvaret for opbevaring af adgangskoder hertil.

Kunder, der har deres egne servere placeret på itpilot, herunder lejede servere og virtuelle servere er selv ansvarlige for driften, medmindre andet er aftalt med itpilot. Kunden er også ansvarlig for backup og sikkerhedsopdateringer, osv., medmindre aftale eksisterer med itpilot.

itpilot fakturerer abonnementer forud for den aftalte periode (6, 12, 18 eller 24 måneder ad gangen).


Opsigelse af abonnementer for privatpersoner:


Kunden kan opsige abonnementet med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået mindst 5 måneder efter dens indgåelse.

Hvis aftalen automatisk fornyes for en anden, tilsvarende periode, kan forbrugeren opsige kontrakten med 1 måneds varsel til ophør en måned. I dette tilfælde kan forbrugeren få tilbagebetaling for den resterende abonnements periode.

Opsigelse af abonnementer for virksomheder:


Abonnementer kan ikke annulleres inden for en løbende abonnementsperiode, medmindre den opsiges før begyndelsen af den næste periode, mindst en måned før udløbet af den indeværende periode.

Alle abonnementer bliver automatisk fornyet for en tilsvarende periode, medmindre itpilot har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden.

Enhver opsigelse af et abonnement skal ske fra kundecentret på itpilot.dk. Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse.

itpilot kan annullere et igangværende abonnement, uden at kunden nødvendigvis har krænket nærværende vilkår og betingelser. I sådanne tilfælde vil itpilot tilbagebetale den resterende del af det forudbetalte abonnement til kunden.

Domænenavne


Alle domænenavne oprettes på itpilots navneservere, medmindre andet er aftalt.

Alle domæner oprettes efter først til mølle princippet. itpilot kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig, såfremt et bestilt domæne ikke kan oprettes, fordi det allerede er besat af en tredjepart. itpilot kan heller ikke være ansvarlig for eventuelle fejl på bestilte domænenavne, eksempelvis ved stavefejl. I sådanne tilfælde refunderes registreringsgebyret ikke.

itpilot igangsætter registreringen så hurtigt som muligt og inden for 1 arbejdsdag, efter betalingen er modtaget.

Som kunde er du forpligtet til inden for 5 dage at kontrollere, om registreringen af domænenavnet er sket – dette kan gøres ved hjælp af domænetesteren på itpilot.dk. Hvis det bestilte domæne stadig ikke fremstår som registreret, bør kunden kontakte itpilot ApS.

itpilot er ikke ansvarlig for eventuelle fejl begået af vores domænetester.

Betalinger vedrørende forkert bestilte domænenavne refunderes ikke.

itpilot er ikke ansvarlig for krænkelser af tredjemand vedrørende registrerede domænenavne.

Ved køb og forlængelse af domæner faktureres kunden altid direkte af itpilot. Dette gælder både for danske og internationale domæner.

For at forlænge et domæne skal man betale periodegebyr. Manglende rettidig betaling af dette gebyr kan resultere i, at domænet slettes. For danske domæner gælder det, at man mod gebyr kan genoprette det via DK-Hostmaster, mens der for internationale domæner kan være andre regler.

Udviklings- og konsulentopgaver


Hvis man som kunde benytter itpilot som partner til udvikling af specifik software, opnår man som kunde en tidsubegrænset ikke-eksklusiv ret til at bruge det af itpilot udviklede software. Det er ikke tilladt, uden accept fra itpilot, at kopiere eller videresælge det udviklede software.

Hvis kunden foretager ændringer i koden i den udviklede software, ophører itpilots forpligtelser med hensyn til den udviklede software.

Ved projektforløb, som strækker sig over mere end 30 dage, forbeholder itpilot sig ret til hel- eller delfakturering af den samlede projektsum inden projekts afslutning. Ligeledes forbeholder itpilot sig ret til hel- eller delfakturering af den samlede projektsum, hvis et projekt ikke færdiggøres indenfor et rimeligt tidsrum som følge af kundens manglende overholdelse af aftalte tidsfrister.

Betalingsbetingelser


Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser samt tilskrivning af renter. For hver rykkerskrivelse pålægges et gebyr på DKK 100,-.

Hvis betaling ikke sker efter 2. rykker, vil kravet blive sendt til inkasso. Hvis betalingen ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet.

Generelt


itpilot leverer produkter og ydelser speciel tilpasset til vores kunder. Det accepteres, at itpilot påbegynder etablerings- eller registreringsprocessen, så snart betaling er modtaget og registreret. Den almindelige fortrydelsesret i forbrugeraftalelovens §12, stk.1 og stk. 2 bortfalder ved itpilots registrering af kundens betaling.

Som kunde hos itpilot er man forpligtet til at holde itpilot informeret om sin nuværende bopæl.

itpilot er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af data og disses retablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, følgeskader og indirekte tab. itpilots erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den sidste betaling foretaget af kunden. De samme betingelser gælder for force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer osv.

Pkt. 6.c er gældende for alle produkter og ydelser leveret af itpilot ApS.

itpilot forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelser, specifikationer og priser. Ændringer vil blive offentliggjort på itpilots hjemmeside og vil træde i kraft ved offentliggørelsen, eller for eksisterende kunder, fra næstkommende abonnementsperiode.

I tilfælde af tvister på grundlag af nærværende forretningsbetingelser aftales Retten i Viborg i Danmark som værneting.